جدول ارزیابی طرح اقدام ملی مسکن

 

عزیزان باید این دستور عمل را پر کرده و به همراه مدارک مورد نیازی که داخل فایل ذکر شده است به صورت فیزیکی به دفتر انجمن انبوه سازان تحویل بدهند