انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران / مجمع / شرایط و ضوابط کاندیداهای عضویت