انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران|کمیسیون ها|تدوین آیین نامه ها، تشخیص صلاحیت و رتبه بندی انبوه سازان