شرکت تحکیم عمران آرتین

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:             مهدی زرقانی

تعداد واحد:                    160