شرکت سازه تحکیم مکان

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:      علی محمدجعفری واحدی

تعداد واحد:                  160