شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                     حسن نظرزاده دباغ

تعداد واحد:                             200