شرکت تهران بناور

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:             مهدی دل افکار

تعداد واحد:                    120