شرکت کوهین دژ کومش

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:               سید امین عصار

تعداد واحد:                    120