شرکت ته تیس

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:             علی اکبر گلسرخی

تعداد واحد:                    120