شرکت گرانسا پارس

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:         سید غلامعباس جمشیدی

تعداد واحد:                      120