شرکت سهندساران پویا

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:             مهران پناه

تعداد واحد:              400