شرکت آریا پی برج

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:                 امیر اهل زاده

تعداد واحد:                     270