شرکت طرح و ساخت سام

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                        کیان مختار ثقفی

تعداد واحد:                              420