شرکت پردیس ساز نما

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                  یوسف منوچهری

تعداد واحد:                       120