شرکت تابلیه

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:                   ساسان اعتضادی

تعداد واحد:                        160