شرکت سی بن سازه مهر

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                          مهدی مستاجران

تعداد واحد:                                 240