شرکت مهندسی ساختمانی تشار

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:             نادر ابراهیم کنی

تعداد واحد:                    180