شرکت اهرام سخت پیکر

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:       سید محمدکاظم سجادیان

تعداد واحد:                     220