شرکت آژند پی ساز

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:             سهیل علاءالدینی

تعداد واحد:                    120