شرکت بتن نما مستحکم

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:        محمدرضا نوریان شمیرانی

تعداد واحد:                     230