شرکت آذین اسکان

اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق منابع مالی از طریق بانک‌ها - حیات

مدیرعامل:              مهدی تک دهقان

تعداد واحد:                    120