شرکت تحکیم بنای نگین

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                  محمدرضا خوشرو

تعداد واحد:                        160