شرکت شهران سازه

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

  مدیرعامل:                            وحید کفاش  

تعداد واحد:                               200