شرکت هومیان بنای خرم

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                     محسن نوری زاده

تعداد واحد:                             280