"پروژه های نهضت ملی مسکن"

جلسه هماهنگی پروژه های نهضت ملی مسکن

جلسه هماهنگی پروژه های نهضت ملی مسکن
برگزاری جلسه هماهنگی پروژه های نهضت ملی مسکن با مدیران عامل شرکت های انبوه ساز

برگزاری جلسه هماهنگی پروژه های نهضت ملی مسکن با مدیران عامل شرکت های انبوه ساز

روز یکشنبه ساعت 11 مورخ 1402/10/10