مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

زمین ۱۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان تامین شده است

دوشنبه 30 مردادماه 1402
زمین ۱۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان تامین شده است
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان گفـت: در طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان برای حـدود ۱٠٠ هـزار واحـد تأمیـن زمین شـده و بــرای بیــن ۳٠ تــا ۴٠ هــزار واحد هــم احــداث چهارمیــن شــهر جدیــد اصفهــان در دســتور کار اســت.

بــه گــزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان اصفهان؛ علیرضــا قــاری‌قــرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه، در خصـوص جزئیـات طـرح نهضت ملـی مسـکن در اسـتان اظهــار کــرد: در ایـن طـرح بـرای سـاخت چهـار میلیـون مسـکن در کشـور برنامه ریـزی شـده کـه سـهم اسـتان اصفهـان حـدود ۱۸۳ هـزار مسـکن شهری اسـت.  

وی افزود: تعـداد ثبتنامی هـای اســتان اصفهان برای طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۴۴٠ هــزار نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد افزون بر ۱۴۸ هـزار نفـر حائـز شـرایط هسـتند و بالغ بر ۱۲۱ هـزار نفـر تأییـد نهایی شـدند و تاکنـون حدود ۴۳ هـزار نفـر افتتـاح حسـاب داشـتند.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد: حدود ۶۵ هزار نفر از متقاضیان در شهرهای جدیـد یعنـی بهارسـتان، فولادشـهر و مجلسـی و ۸۳ هزار نفر در شهرهای بالا و زیر ۱٠٠ هزار نفر حائز شرایط شناخته شدند.  

 وی با بیان اینکه وظیفــه عمــده مــا در موضــوع مســکن تأمیــن زمیــن بــوده، گفت: از ۱۴۸ هزار نفـر متقاضیان حائز شرایطی کـه موظـف بـه تأمیـن زمیـن بـرای آن‌هـا هسـتیم، برای حـدود ۱٠٠ هـزار واحـد تأمین زمین شـده و بـرای بیـن ۳٠ تـا ۴٠ هـزار واحد هـم احـداث چهارمین شـهر جدید در اصفهان در دسـتور کار اسـت.  

قاری‌قرآن گفــت: در بهارســتان ۵۶ هــزار مخاطــب واجــد شــرایط داریــم کــه در ادامــه تمــام زمین‌هــا را شناســایی کردیــم امــا حــدود ۲۶ هــزار واحــد اختصــاص پیــدا می‌کنــد، یعنــی ۳٠ هــزار مــورد باقــی مانــده ایــن بخــش و دیگــر شــهر و شهرســتان‌ها را بــه شــهر چهــارم منتقــل می‌کنیــم.  

۳۰ اَمرداد ۱۴۰۲
http://news.mrud.ir |
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.