"فراخوان"

رویداد دوشنبه های استارت آپی و تیک آف

رویداد دوشنبه های استارت آپی و تیک آف
صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری صندوق پژوهش و فناوری وستا و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران برگزار می‌کند؛