انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران|تفاهم نامه ها|تفاهم نامه با مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی