"انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران"

تفاهم نامه استفاده بهینه از ارتباطات، منابع، استعدادها، توانایی ها و انتقال دانش

بهمن ماه 1402
تفاهم نامه استفاده بهینه از ارتباطات، منابع، استعدادها، توانایی ها و انتقال دانش
تفاهم نامه استفاده بهینه از ارتباطات، منابع، استعدادها، توانایی ها و انتقال دانش فی ما بین انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران و مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی